/ 1 نظر / 41 بازدید
علی خداپرست

مصاحبه دکتر طاهری با تابناک گیلانhttp://tabnakgilan.ir/fa/news/21054/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85