تنها آموزش مهارت کافی نیست ،باید بتوانیم آن را با خلاقیت و نوآوری ترکیب کنیم

نیروی انسانی مهمترین عامل موثر در توسعه هر کشور است و جمعیت هرجامعه به منزله ثروت مالی آن کشور به شمار می آید از طرف دیگر بیکاری وسوء اشتغال در جامعه همواره دارای تبعات اقتصادی، یعنی هدر رفتن منابع تولید وپیامد های اجتماعی است که به صورت کاهش اعتماد به نفس ، عادت به بیکاری وسایر زمینه های فساد در جامعه جلوه می کند اینکه چگونه می توان فرصت های شغلی مولد وبادرآمد کافی برای جمعیت در حال افزایش ایجاد کرد جزو مهمترین دغدغه های کشور های در حال توسعه است با این همه ، کشورهایی نیز که گسترش وشکوفایی اقتصادی رضایت بخشی داشته اند متوجه شده اند که اشتغال به سرعت کافی گسترش نمی یابد وبیکاری همچنان روبه افزایش است .پدیدآمدن مسائل اجتماعی جدید وتوزیع نا متعادل درآمد حاصل از پیشرفت اقتصادی ،ضرورت پرداختن به مسئله اشتغال را پیش از پیش مطرح ساخته است،به طوری که کشورهای درحال توسعه مسئله ایجاد اشتغال رایکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه خود می دانند. این اهمیت در کشور ما نیز در قالب برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشور نمود پیدا کرده است واشتغال مهمترین دغدغه های مسئولان نظام است.

خود اشتغالی مفهومی است در برابر دگر اشتغالی که مبین کار کردن وکسب درآمد برای خود است بدیهی است که در این گونه اشتغال ،برخلاف مزد بگیری وحقوق بگیری ، میزان درآمد شاغل ثابت نیست وبه میزان سود آوری فعالیت مورد نظر بستگی دارد.

از نظر برخی ، خود اشتغالی فرصتی است برای ارتقای حرفه ای از طریق کسب درآمد بیشتر، کسب جایگاه اجتماعی بالاتر ،عده ای دیگر نیز به دنبال محاسن شخصی آن، همانند امکان کاردرمنزل، داشتن ساعات کار انعطاف پذیر وکسب درآمد از محل فعالیتها وکارهایی اند که به آن علاقه دارند.

/ 0 نظر / 14 بازدید